Free cookie consent management tool by TermsFeed
INFOLINKA 0917 101 716
Pon-Pia 8:00h - 18:00h

Naše pobočky

Obchodné podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ KLIENTA V PROGRAME VITABOX.


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii klienta, alebo pri realizácii objednávky. Klient odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Zmluvnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú klientom pri registrácii alebo pri zadaní objednávky.

Všetky potvrdené prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpno-predajnú zmluvu a sú záväzné pre obe zúčastnené strany.

Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdenia uvedené na stránke www.vitabox.sk sú informatívne. Účinky potravinových produktov odporúčame konzultovať s ošetrujúcim lekárom najmä u tehotných žien, malých detí a osôb so zdravotnými problémami. Klienti sú oboznámení s alergénmi, ktoré sú uvedené pri každom jedle v jedálničku na stránke, čo potvrdzujú odoslaním objednávky.

I. Účastníci zmluvného vzťahuKlient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem o stravovanie prostredníctvom VITABOX (ďalej len klient).

II. Predmet plnenia

Vitabox sa zaväzuje na základe uzavretej zmluvy prostredníctvom objednávky pripraviť a dodať jedlá klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Klient sa zaväzuje pripravené jedlá v zmysle jeho objednávky prevziať a uhradiť dohodnutú čiastku v súlade so zmluvou.

III. Zmluvné povinnosti VITABOX

 • oboznámiť klienta s obsahom zmluvy
 • zaistiť prípravu objednaných jedál a ich distribúciu na dohodnuté miesto
 • zverejniť návod na skladovanie a ohrev jedál na webovej stránke VITABOX
 • pokiaľ si klient neprevezme objednané jedlo, VITABOX nie je povinný ho nahradiť alebo finančne kompenzovať
 • vystaviť daňový doklad – faktúru, na základe uhradenej proforma faktúry, zaslanej na e-mail klientovi pri potvrdení objednávky alebo pri prevzatí hotovosti od klienta kuriérom- pokladničný doklad
 • ochrániť osobné údaje klienta tak, aby nedošlo k ich zneužitiu
 • zabezpečiť doručenie jedál tak, aby nedošlo k poškodeniu obalu
 • riešiť prípadnú reklamáciu v súlade s reklamačným poriadkom
IV. Zmluvné povinnosti klienta

 • uhradiť dojednanú cenu za všetky objednané jedlá a dopravu v rámci programu VITABOX vo výške a spôsobom stanoveným v objednávkovom formulári
 • prebrať si jedlá na dohodnutom mieste počas rozvozových hodín uvedených na stránke www.vitabox.sk
 • reklamovať jedlá v súlade s reklamačným poriadkom
 • zaistiť likvidáciu obalov na svoje náklady
 • vždy sa riadiť návodom na skladovanie a ohrev jedál, ktorý je dostupný na webovej stránke VITABOX
 • klient svojim súhlasom potvrdzuje, že prípadné alergie na potraviny a zdravotné problémy písomne oznámi VITABOXU a pokiaľ tak neurobí, VITABOX nenesie žiadne následky
 • klient svojim súhlasom potvrdzuje, že súhlasí s prebratím všetkých jedál v rámci objednaného programu v rovnakom čase, a že bude dodržiavať skladovacie opatrenia a odporučenia pri ohrievaní jedál. Klient je oboznámený s tým, že mu jedlá budú doručené studené.
 • zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
V. Miesto dodania a prevzatia

 • VITABOX sa zaväzuje počas celej doby trvania zmluvy, dodávať jedlá na dopredu dohodnuté miesto počas rozvozových hodín uvedených na stránke www.vitabox.sk
 • VITABOX sa doručuje len na adresy miest a obcí, ktoré sú uvedené na stránke www.vitabox.sk , pričom klient je povinný zaradiť sa do rozvozovej zóny podľa adresy doručenia. V prípade, že si klient odošle objednávku do mesta alebo obce, ktorá nie je zaradená do rozvozovej zóny, dodávateľ má právo objednávku stornovať.
 • VITABOX nenesie zodpovednosť za stratu jedál, v prípade, že jedlá nepreberie sám klient a výslovne trvá na odovzdaní jedál inej osobe.
 • Čas doručenia objednávky vychádza z aktuálnej trasy kuriéra, plynulosti dopravy a reakčného času klientov pri doručovaní. Pokiaľ klient nebude reagovať do 5 minút po kontaktovaní kuriérom, bude mu objednávka doručená na najbližšie odberné miesto na základe trasy kuriéra. Kuriér bude o takomto konaní, klienta vždy informovať SMS správou.
VI. Cena, spôsob úhrady

1. Cena jedál sa skladá z dvoch položiek:
 • samotná cena jedla - ktorá sa odvíja od druhu zvoleného programu a aktuálneho cenníka.
 • cena za rozvoz - ktorá sa odvíja od lokality doručenia a od dĺžky uzavretia zmluvy (na jeden týždeň, na jeden mesiac)
Konečná cena VITABOX je súčtom obidvoch položiek. Táto cena je úplná a konečná. O jej presnej výške bude klient informovaný po úplnom vyplnení objednávky a pred samotným ukončením objednávacieho procesu – potvrdením objednávky. Následne je klientovi zaslaná proforma faktúra s celkovou sumou objednávky.

V prípade, že na žiadosť klienta budú vykonané špeciálne úpravy v jedálnom lístku, ktoré si vopred, pred zadaním objednávky, dohodne s dodávateľom, bude mu vypočítaná výška doplatku za každý deň objednávky. Suma doplatku bude stanovená dodávateľom, podľa náročnosti úpravy a klientovi bude tento doplatok účtovaný osobitne.

2. Forma úhrady
Platba v hotovosti kuriérovi, pričom dňom úhrady sa rozumie deň zaplatenia a vystavenia daňového dokladu.
Bezhotovostná platba - uskutočňuje sa bezhotovostným prevodom na bankový účet, pričom variabilným symbolom je číslo objednávky, ktoré je uvedené na objednávkovom formulári. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania celkovej sumy na bankový účet firmy
Platba kartou online – uskutočňuje sa po dokončení objednávky, presmerovaním na platobnú bránu a okamžitou úhradou bankovou platobnou kartou.

3. Uplatnenie kreditov Vitabox pre registrovaných klientov
Klient má nárok uplatniť si získaný kredit, ktorý mu bol pripísaný na jeho Vitabox účet ako odmena za predošlú objednávku, prípadne ako kompenzácia zrušenej objednávky. Tento kredit je možné využiť len na opätovný nákup produktu VITABOX. Nevyčerpaný kredit nie je možné vrátiť v peniazoch. Nárok na uplatnenie kreditu zaniká po období 6 mesiacov od dátumu poslednej objednávky. Tento kredit nie je možné nárokovať ani inak kompenzovať. Klient, ktorý objednával formou rýchlej objednávky, a nie je registrovaný na stránke www.vitabox.sk, nemá nárok na kredity vyplývajúce z vernostného programu.

VII. Doba trvania zmluvného vzťahu

Zmluva vstupuje do platnosti dňom potvrdenia objednávky, zaslaním spätného emailu na e-mailovu adresu klienta. Zmluva je platná na dobu určitú, v súlade s dĺžkou potvrdenej objednávky.

VIII. Spôsob ukončenia zmluvy

Zmluva zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
 • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá
 • neuhradením požadovanej ceny klientom v dobe splatnosti
 • odstúpením klienta v súlade s reklamačným poriadkom. Klient je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť písomnou formou
IX. Ochrana osobných údajov, súhlas klienta s poskytnutím osobných údajov

VITABOX sa zaväzuje spracovať osobné údaje klienta v súlade so záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, tiež za účelom riadneho plnenia záväzkov VITABOX vyplývajúcich zo zmluvy a marketingovým účelom VITABOX v oblasti zdravého životného štýlu a stravovania.
Bližšie informácie, zásady a podmienky o osobných údajoch, ich spracúvaní a ochrane nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov

X. Osobná zľava

Osobná zľava je vernostná zľava pre klientov, ktorých súhrn objednávok za rok dosiahne sumu, pri ktorej sa zľava automaticky aktivuje (objednávky v hodnote 800€ zľava 0,5%, objednávky v hodnote 2000€ zľava 1%, objednávky v hodnote 3500€ zľava 2%). Túto zľavu je možné kombinovať aj s inými zľavami (množstevná zľava, zľavový kód).
Pokiaľ by suma objednávok za posledných 365 dní od ukončenia poslednej objednávky klesla, pod hranicu, ktorá je potrebná pre získanie osobnej zľavy, tak systém automaticky zníži alebo úplne deaktivuje osobnú zľavu v účte klienta.
Aktivácia osobnej zľavy je podmienená tým, aby si klient sám otvoril „Môj účet“ na stránke www.vitabox.sk. Bez tohto kroku sa osobná zľava neaktivuje a ani sa nedá aplikovať do objednávky.
Osobná zľava sa vzťahuje len na pôvodnú objednávku, netýka následných editácii objednavky.

XI. Záverečné ustanovenia

Klient potvrdením že súhlasí so zmluvnými podmienkami v znení uvedenom na internetovej stránke www.vitabox.sk , výslovne prehlasuje, že bol pred uzavretím zmluvného vzťahu vopred zoznámený s obsahom zmluvy vrátane reklamačného poriadku v deň odoslania objednávky. K obsahu tejto zmluvy nemá žiadne výhrady. Potvrdením objednávky považuje všetky zmluvné podmienky za záväzné. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Zmluvnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená dobrovoľne, nebola uzatvorená pod nátlakom a za nápadne nepriaznivých podmienok.

Reklamačné podmienky

Klient môže reklamovať produkt VITABOX za týchto podmienok:
 • pokiaľ je jedlo zdravotne nevyhovujúce
 • pokiaľ bude obal produktu VITABOX poškodený v zmysle hermetického uzatvorenia
 • pokiaľ nebude produkt VITABOX doručený na určené miesto počas rozvozových hodín uvedených na stránke www.vitabox.sk.
Klient má v závislosti od charakteru nedostatku tovaru voči VITABOXU nasledovné nároky:
 1. V prípade nedostatku, ktorý možno odstrániť, má klient nárok na jeho bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia môže klient požadovať výmenu tovaru alebo ak sa nedostatok týka len jednotlivej súčasti dodaného tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť nedostatku.
 2. V prípade nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré nebránia konzumácii tovaru, má klient právo na primeranú zľavu z ceny takéhoto tovaru.
 3. V prípade nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia konzumácii tovaru, má klient právo na náhradu tovaru
VITABOX bezodkladne potvrdí klientovi uplatnenie reklamácie písomne alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty. VITABOX vybaví reklamáciu bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
 • odovzdanie tovaru po odstránení nedostatku
 • výmena tovaru
 • vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar
 • vyplatenie primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru
 • písomná výzva klientovi na prevzatie ním nárokovaného plnenia
 • odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný vydať klientovi písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia
VITABOX zodpovedá za nedostatky, ktoré mal tovar v čase jeho odovzdania klientovi. Nedostatky tovaru je potrebné reklamovať u VITABOXU najneskôr v deň dodania tovaru klientovi, inak práva zaniknú. Reklamáciu možno uskutočniť prostredníctvom správy elektronickej pošty alebo písomne, s použitím kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke danej pobočky VITABOX. Pri reklamácii je klient povinný špecifikovať nedostatok dodaného tovaru a nároky, ktoré si z tohto dôvodu voči VITABOXU uplatňuje, pričom VITABOX je povinný klienta o jeho nárokoch poučiť

Pokiaľ sa klient z vlastnej vôle rozhodne predčasne ukončiť zmluvný vzťah, pričom sa ukončenie netýka reklamácie tovaru, VITABOX si účtuje storno poplatok vo výške 10% z celkovej sumy objednávky. Klient má možnosť ukončiť zmluvný vzťah aj bez storno poplatku, pričom suma za neodobraný tovar sa mu presunie na jeho Vitabox konto a môže ju využiť na akýkoľvek ponúkaný tovar v priebehu 6 mesiacov.Podmienkou uplatnenia reklamácie a storna tovaru je predloženie dokladu o úhrade tovaru.

Newsletter

Prihláste sa na odber aktuálneho jedálneho lístka a newsletteru.

Chcem mať vedomosť o aktuálnych akciových ponukách a iných benefitoch, či novinkách o produktoch, ktoré by som mohol využiť a získať tak ďalšie zľavy a iné benefity, ktoré by som inak nezískal. Preto udeľujem svoj súhlas VITABOX so zasielaním správ, informácií o novinkách, ponukách produktov a ďalších súvisiacich informácií prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, SMS-kou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami komunikácie).

Newsletter

Prihláste sa na odber aktuálneho jedálneho lístka a newsletteru.

Chcem mať vedomosť o aktuálnych akciových ponukách a iných benefitoch, či novinkách o produktoch, ktoré by som mohol využiť a získať tak ďalšie zľavy a iné benefity, ktoré by som inak nezískal. Preto udeľujem svoj súhlas VITABOX so zasielaním správ,informácií o novinkách, ponukách produktov a ďalších súvisiacich informácií prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, SMS-kou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami komunikácie).