Free cookie consent management tool by TermsFeed
INFOLINKA 0917 101 716
Pon-Pia 8:00h - 18:00h

Naše pobočky

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


V tomto dokumente nájdete všetky informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje, ako ich získavame, používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktoré sme na to prijali a tiež o vašich právach, ktoré v tejto súvislosti máte.

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)
Webové sídlo – www.vitabox.sk; webové sídlo prevádzkovateľa
Zákon č. 18/2018 – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na začiatku treba povedať to podstatné. Prevádzkovateľom je spoločnosť VITA ROYAL s.r.o., so sídlom Garbiarska 229/9, 971 01 Prievidza, zapísaná v OR Okresného Súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18381/R, ďalej ako „VITABOX“, ktorá vo svojom mene prevádzkuje webové sídlo www.vitabox.sk, teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

VITABOX ako prevádzkovateľ spracúva údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávok vás ako našich zákazníkov: meno a priezvisko, adresu pre doručenie, fakturačné údaje, e-mailovú adresu, telefónne číslo.

Bez týchto nevyhnutných údajov nie je možné vybaviť vašu objednávku tak, aby bola pripravená, vyexpedovaná a úspešne doručená.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na niekoľkých právnych základoch, ktorými sú:

 • Plnenie zmluvy – v prípade objednávky a zriadenia užívateľského konta, či v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži
 • Súhlas – najmä v spojitosti s marketingom a so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. /li>
 • Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad alebo ktoré riešia spory či výkon rozhodnutí.
 • Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.
AKO NÁS KONTAKTOVAŤ V OTÁZKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia vašich práv sa môžete na VITABOX ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • a) písomne, na poštovej adrese sídla VITABOX
 • b) telefonicky na čísle: +421 917 101 716
 • c) e-mailom na adrese: info@vitabox.sk
KTO VŠETKO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY?

Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia

Prevádzkovateľa VITABOX sme už spomínali na začiatku. VITABOX ďalej využíva služby sprostredkovateľov, ktorí v mene značky VITABOX plnia úlohy a pokyny prevádzkovateľa a zákazníkom poskytujú priamo alebo nepriamo ďalšiu pridanú hodnotu a služby. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov v príslušnom rozsahu, ktorým disponuje VITABOX. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov na základe zmluvy s VITABOX, v jeho mene a na základe pokynov VITABOX.

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.

Sprostredkovateľmi sú jednotlivé subjekty, ktoré sa podieľajú na realizácii komplexných služieb v rámci značky VITABOX. Zoznam týchto subjektov je variabilný a nie je konečný. VITABOX bude viesť aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov na svojom webovom sídle, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov za účelom poskytovania týchto služieb.

Spracúvané osobné údaje majú k dispozícii dodávatelia technických a programových riešení, ktorí ich zabezpečujú pre VITABOX, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pritom sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli náležitú požadovanú ochranu.

Sprístupňovanie, zverejňovanie a prenos osobných údajov

VITABOX ako prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou nasledujúcich situácii:

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď zverejníte Vašu recenziu, komentár alebo hodnotenie.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať z dôvodov alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim zo zákona, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich naopak uplatňujú iní voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či v tejto súvislosti naši právni, účtovní poradcovia a audítori.

AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim používateľským kontom, uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vám vedeli vybaviť Vaše objednávky a poskytnúť tomu zodpovedajúce služby. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si ho počas vytvárania objednávky), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, z dôvodov napr. daňových.

Ak zákazník neodvolal súhlas s tým, aby sme ho informovali o aktuálnych akciových ponukách príslušnými komunikačnými kanálmi (najmä e-mailom), spracúvame jeho osobné údaje na tieto účely až do odvolania jeho súhlasu, resp. do skončenia jeho registrácie.

AKÉ MÁTE V TEJTO SÚVISLOSTI PRÁVA?

Právo odvolať poskytnutý súhlas
Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených počas registrácie máte právo ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom
Dotknutá osoba má právo požadovať od VITABOX ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby VITABOX ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia

Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby VITABOX ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (platí ak VITABOX spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla VITABOX ako prevádzkovateľovi (najmä osobné údaje, ktoré uviedla pri registrácii). Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Právo na prenosnosť sa netýka údajov, ktoré VITABOX získa vlastnou činnosťou, vlastným know-how, t.j. odvodenými údajmi a analýzami údajov poskytnutých dotknutou osobou.

Právo na výmaz
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak VITABOX spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, napr. za účelom ochrany práv VITABOX v prípadnom spore iniciovanom dotknutou osobu) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak VITABOX bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu);
 • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu podľa článku 8 ods. 1. GDPR
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto práv dotknutej osoby splní VITABOX bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď:
 • a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak VITABOX ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo namietať voči takémuto spracúvaniu a prevádzkovateľ nesmie ďalej jej osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budú dotknuté osoby informované), dotknutá osoba má právo namietať a prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo podať sťažnosť
Ak sa zákazník domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu jeho práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.

Právo nechať sa zastúpiť
Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak to umožňuje právo členského štátu.

Účinnosť dokumentu: od 25.5.2018

Newsletter

Prihláste sa na odber aktuálneho jedálneho lístka a newsletteru.

Chcem mať vedomosť o aktuálnych akciových ponukách a iných benefitoch, či novinkách o produktoch, ktoré by som mohol využiť a získať tak ďalšie zľavy a iné benefity, ktoré by som inak nezískal. Preto udeľujem svoj súhlas VITABOX so zasielaním správ, informácií o novinkách, ponukách produktov a ďalších súvisiacich informácií prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, SMS-kou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami komunikácie).

Newsletter

Prihláste sa na odber aktuálneho jedálneho lístka a newsletteru.

Chcem mať vedomosť o aktuálnych akciových ponukách a iných benefitoch, či novinkách o produktoch, ktoré by som mohol využiť a získať tak ďalšie zľavy a iné benefity, ktoré by som inak nezískal. Preto udeľujem svoj súhlas VITABOX so zasielaním správ,informácií o novinkách, ponukách produktov a ďalších súvisiacich informácií prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, SMS-kou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami komunikácie).